ezgi.polat

You know you can change the story

ezgi.polat

"You know you can change the story."
― Hiromi Goto [Artwork by ezgi.polat]

Next