Aneta Grzeszykowska

Jokes

April 22, 2017

Aneta Grzeszykowska Click on image to enlarge it

"And you make jokes because you’re afraid to take anything seriously. Because if you take things seriously, they matter."

― House M.D. [Artwork by Aneta Grzeszykowska]

Next