Aneta Grzeszykowska

Jokes

Aneta Grzeszykowska Click on image to enlarge it

"And you make jokes because you’re afraid to take anything seriously. Because if you take things seriously, they matter."
― House M.D. [Artwork by Aneta Grzeszykowska]

Next